Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO oraz Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z 10.05.2018r. informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Historia Ruchu z siedzibą w Chorzowie (41-500) przy ul. Powstańców 70/3, wpisane do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy, pod numerem KRS ……., zwane dalej Stowarzyszeniem lub SHR.
 2. Z administratorem danych można kontaktować się:
  1. pod adresem korespondencyjnym Stowarzyszenie Historia Ruchu, ul. Powstańców 70/3, 41-500 Chorzów;
  2. pod adresem poczty elektronicznej: stowarzyszenie@historiaruchu.pl
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. Rozpatrzenia deklaracji członkowskiej oraz prowadzenia ewidencji Członków Stowarzyszenia na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO.
  2. Prawnie uzasadnionego interesu Stowarzyszenia polegający na realizacji działalności statutowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO,
  3. Obowiązku prawnego ciążącego na Stowarzyszeniu w zakresie dokumentowania zdarzeń gospodarczych dla celów podatkowych i rachunkowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO.
  4. Prowadzenie komunikacji związanej z członkostwem w Stowarzyszeniu, w tym przesyłania informacji o działaniach statutowych realizowanych w Stowarzyszeniu – na podstawie art. 6 ust. 1lit f RODO
 4. Odbiorcą Twoich danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz podmioty, którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).\
 5. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres członkostwa w Stowarzyszeniu, a także przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym członkostwo w Stowarzyszeniu zostało zakończone.
 6. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 7. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 8. Podanie przez Ciebie Twoich danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak rozpatrzenia deklaracji członkowskiej i brak wpisu na listę Członków Stowarzyszenia
 9. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu.
 10. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.